kiedy przysługuje odprawa

Pracownik, jaki traci pracę z przyczyn od niego niezależnych, może uzyskać świadczenie finansowe w formie odprawy pracowniczej. Jednak tak właściwie komu, i kiedy przysługuje odprawa? Każdy pracownik powinien wiedzieć dokładnie, jakie w tym zakresie przysługują mu uprawnienia.

Komu oraz kiedy należny się odprawa finansowa dla zwolnionych pracowników?
Ustawa o zwolnieniach grupowych przewiduje, iż warunkiem uzyskania odprawy finansowej jest posiadanie statusu zatrudnionego u pracodawcy, jaki zatrudnia co najmniej 20 pracowników i stracenie zatrudnienia z przyczyny leżącej po stronie pracodawcy. Przypada ona pracownikom zatrudnionym na bazie umowy o pracę. Nie ma przy tym znaczenia, czy jest to umowa na czas określony, lub nieokreślony. Odprawa finansowa dla zwolnionych pracowników przypada tylko wówczas, kiedy wygaśnięcie stosunku pracy wystąpiło na mocy wypowiedzenia udzielonego pracownikowi przez pracodawcę czy porozumienia stron, kiedy przyczyna zwolnienia leży po stronie pracodawcy. Odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników, może przysługiwać także pracownikowi, jakiemu pracodawca wypowiedział warunki pracy czy płacy, natomiast pracownik nie zaakceptował kolejnych warunków. Znaczy to, iż odprawa pieniężna dla zwolnionych pracowników nie należy się osobom, jakich stosunek pracy ustał w efekcie rozwiązania umowy z upływem okresu, na który była ona zawarta.

Likwidacja stanowiska pracy i odprawa
Sytuacja likwidacji stanowiska pracy należy do indywidualnej sytuacji, w jakiej zwalniany pracownik nabywa prawo do odprawy, ze względu na to, że jego zwolnienie wystąpiło z przyczyn od pracownika niezależnych. Do grupy zwolnień indywidualnych, w jakich przypada prawo do odprawy, należą także sytuacje zepsucia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niewątpliwie, tak jak w pozostałych wypadkach, odprawa w związku z likwidacją stanowiska pracy przypada jedynie w zakładach pracy powyżej 20 pracowników.

Wielkość odprawy
Pracownikowi, jakiemu rozwiązano stosunek pracy w ramach masowego zwolnienia, przypada odprawa pieniężna, jaka zależna jest od stażu pracy u konkretnego pracodawcy i wielkości jego wynagrodzenia. Wielkość odprawy pieniężnej przypadającej pracownikom zwalnianym w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych nie może przewyższać 15-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Odprawa i podatki
Sama odprawa finansowa w wypadku zwolnień zarówno osobistych, jak również społecznych nie korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynika to z art. 21 ust. 1 pkt 3 lit. b Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zgodnie z treścią jakiego wolne od podatku dochodowego są uzyskane odszkodowania, jeśli ich wielkość czy zasady ustalania pochodzą bezpośrednio z przepisów odrębnych ustaw czy przepisów egzekucyjnych wydanych na bazie tychże ustaw, z wyjątkiem odpraw finansowych wypłacanych na bazie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here